Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Tomasz Napierała, reprezentowana przez kierownika pracowni.
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. U Administratora danych nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz na podstawie następujących przepisów:
  – w przypadku zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; – w celu wypełnienia przepisów innych ustaw art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (umowa) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  – przenoszenia danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 
 10. Pani/Pana dane w postaci wizerunku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.